ZASADY ZAPISÓW NA TERAPIE W PPP W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZASADY ZAPISÓW NA TERAPIĘ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • Podstawą do zgłoszenia jest: wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia terapeutyczne (wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej oraz w sekretariacie Poradni) oraz:

Terapia pedagogiczna:

 • opinia psychologiczno-pedagogiczna stwierdzająca u dziecka występowanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się, występowanie specyficznych trudności w uczeniu się lub inne zaburzenia lub odchylenia rozwojowe
 • badanie psychologiczno – pedagogiczne lub badanie pedagogiczne, po którym zalecono terapię pedagogiczną

Terapia logopedyczna:

 • wada wymowy
 • opóźniony rozwój mowy,
 • niepłynność mówienia,
 • zaburzenia mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniające naukę,
 • dziecko jest po diagnozie logopedycznej;
 • dziecko jest po przesiewowych badaniach logopedycznych

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej:

Na terapię integracji sensorycznej przyjmowane są dzieci między 3 a 9 rokiem życia posiadający:

 • opinię stwierdzająca zaburzenia rozwoju procesów integracji sensorycznej,
 • badanie oceniające rozwój procesów integracji sensorycznej, po którym zalecono terapię SI

Terapia psychologiczna:

wskazanie do terapii zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej / psychologicznej,

wskazanie do terapii po konsultacji psychologicznej.

Przyjmowane są zgłoszenia dzieci ze szkół i przedszkoli tylko w rejonie działalności Poradni (miasto Siedlce), dzieci nieuczęszczające do przedszkola, które mieszkają na terenie miasta Siedlce.

Jednorazowo rodzic/opiekun prawny może zapisać dziecko/ucznia NA JEDEN rodzaj zajęć

Zajęcia są zaplanowane na jeden trzymiesięczny cykl. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują terminy jeden cykl zajęć.

 • Przyjmowanie wniosków na zajęcia w kolejnym roku szkolnym będą prowadzone w sekretariacie Poradni: przy ul. K. Osińskiej 6. O terminie przyjmowania wniosków Poradnia informuje na bieżąco na stronie internetowej i w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach.
 • Na zajęcia dzieci/uczniów zapisują osobiście rodzice/opiekunowie prawni.
 • Rodzic/opiekun prawny zapisujący dziecko zobowiązany jest dostarczyć kopię opinii dziecka, jeśli taka opinia została wydana poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Siedlcach.
 • Pracownik Poradni powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zakwalifikowaniu dziecka/ucznia na zajęcia terapeutyczne.

UWAGA!

Może mieć miejsce sytuacja, że pomimo spełnienia wszystkich warunków określonych powyżej dziecko nie zostanie objęte zajęciami, jeśli nie uda się odnaleźć dogodnego, niekolidującego z zajęciami szkolnymi terminu dla dziecka i w godzinach pracy osoby realizującej zajęcia w Poradni.