RODO

Informacje dotyczące przetwarzania i dostępu do danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce lub email: sekretariat@poradnia.siedlce.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Paulina Skrouba. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce lub email: inspektor.rodo@naticom.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) zwane RODO w związku udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. poz. 199 ze zmianami) w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora.

Dane przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celach statystycznych. Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariat@poradnia.siedlce.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.