HISTORIA

HISTORIAWSPIERAMY WAS

już od 55 lat

Korzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach sięgają lat 1963-1967, kiedy to funkcjonowała Poradnia Społeczno-Wychowawcza w Siedlcach, założona przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Pierwszym jej kierownikiem został Grzegorz Pawlak. Następnie, w roku 1968, powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Siedlcach, kontynuująca działalność Poradni TPD. Jej dyrektorami byli kolejno Grzegorz Pawlak i Zenon Podziemski. W 1975 r. utworzono Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Siedlcach. Jej dyrektorami byli Zenon Podziemski, a następnie Alina Dolińska. Natomiast w 1991 r. powstała Rejonowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Siedlcach z dyrektorem Barbarą Mitkowską. 

W 1993 r. Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Siedlcach przekształcono w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Siedlcach, a Rejonową Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Siedlcach w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Siedlcach. Poradnie te zostały połączone w roku 1997 i ponownie rozdzielone w roku 1998. W tymże samym roku utworzono Zespół Placówek, w skład którego wchodziła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Siedlcach i Świetlica Terapeutyczna. Dyrektorami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Siedlcach były kolejno Maria Senenko i Zofia Tokarska, a dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 Jadwiga Jastrzębska. Poradnie obejmowały swoją działalnością Miasto Siedlce oraz przyległe gminy.
W 2001 r., po formalnej likwidacji Poradni Nr 1 i po połączeniu Świetlicy Terapeutycznej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Siedlcach, obie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne ponownie połączyły się i tak powstała dzisiejsza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach. Jej dyrektorami były kolejno: Jadwiga Jastrzębska, Małgorzata Mielecka, Zofia Tokarska. Obecnie dyrektorem Poradni jest Iwona Orzełowska.

Historia siedleckiej Poradni wiąże się z wieloma nazwiskami specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, fizjoterapii i medycyny. Pierwszymi psychologami w Siedlcach, zatrudnionymi w Poradni TPD byli: Janina Sochańska, pracownik Instytutu Psychologii PAN, autorka testów psychologicznych oraz późniejszy profesor psychologii, Tadeusz Gałkowski, a pedagogami Wanda Głuchowska i Halina Michalak. Na rzecz Poradni TPD, oprócz pracowników etatowych pracowało bezpłatnie grono lekarzy, psychologów i pedagogów. Począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku w siedleckich poradniach psychologiczno-pedagogicznych pracowali między innymi: Janina Ciszewska, Ewa Czownicka, Wiesława Dmowska, Grażyna Górecka, Franciszek Jan Lis, Elżbieta Podziemska, Danuta Rypina, Andrzej Sowiński, Elżbieta Szupiluk, Renata Wrzosek, Danuta Żyto-Sitkiewicz. Osoby te tworzyły poradnictwo w Siedlcach. Ich śladem podążyły dziesiątki profesjonalistów, niewymienionych tu bezpośrednio.W kolejnych latach zmieniały się siedziby Poradni, rejony ich działania, liczby pracowników. Wraz z coraz większą złożonością problemów, z którymi zgłaszane były dzieci i młodzież, wzbogacała się oferta diagnostyczna, terapeutyczna, doradcza, profilaktyczna. Początkowo działania Poradni skupiały się na powodzeniu szkolnym dzieci i ukierunkowaniu młodzieży w kwestiach zawodowych, z czasem objęły szeroko rozumiany rozwój dziecka i jego środowiska, wspomaganie dziecka od najwcześniejszych etapów życia do opuszczenia szkoły, edukowanie rodziców w obszarze relacji z dzieckiem, psychoterapię i terapię rodziny. Pojawiły się nowoczesne formy terapii, z pogranicza psychologii, pedagogiki, logopedii, fizjoterapii i neurologii, mające na celu wspieranie rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego dziecka. Poradnia przeszła też ewolucję w obszarze orzecznictwa – od doboru odpowiednich placówek dla dzieci z grup specjalnych do wielospecjalistycznej, zintegrowanej diagnozy, doradztwa i prognozy rozwoju dziecka w różnorodnych problemach zdrowotnych i edukacyjnych.Obecnie rejon działania Poradni obejmuje Miasto Siedlce, gdzie zamieszkuje 20600 dzieci i młodzieży. Dzieci przyjmowane są od urodzenia do zakończenia nauki w szkole. Na 32 etatach pedagogicznych, 6,63 etatach administracyjnych i 2 etatach obsługi pracuje 47 osób /wrzesień 2017 r./. Pracownikami pedagogicznymi Poradni są psychologowie, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, rehabilitant. Posiadają oni kierunkowe wykształcenie magisterskie, specjalistyczne studia podyplomowe, certyfikaty nadające im uprawnienia do prowadzenia różnych form terapii i zajęć. Systematycznie rozwijają swoje umiejętności zawodowe w różnych formach doskonalenia. Aktualnie Poradnia to placówka nowoczesna, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi, wyposażona w odpowiednie narzędzia diagnostyczne, atestowany sprzęt rehabilitacyjny i specjalistyczne pomoce, usytuowana w centrum miasta. Poradnia obejmuje wsparciem placówki publiczne i niepubliczne, mające siedzibę na terenie Miasta Siedlce. Są to żłobki, Wioska Dziecięca, Dom Dziecka, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Pracownicy Poradni wspierają wychowanków, uczniów, dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, a także rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do tych placówek.


/październik 2017 r./


Na zakończenie, ze szczególną serdecznością chcemy wspomnieć Tych, których znaliśmy i z którymi pracowaliśmy, a których nie ma już wśród nas. Są to:
Tadeusz Borychowski, dozorca, pracował w Poradni w latach 1991-1998
Wanda Głuchowska, pedagog, 1965 – 1988
Teresa Franciszka Gomółka-Niemczyk, psycholog, 1991-2001
Jadwiga Eugenia Jastrzębska, pedagog 1988-2007, dyrektor Poradni 1998-2006
Bożenna Jurczak, specjalista ds. administracyjno-biurowych, 1973-2001
Edward Piórczyński, konserwator, 1998-2016
Teresa Rosiecka, logopeda, 1989-2010
Janina Sochańska, psycholog, 1965-1976
Andrzej Sowiński – psycholog, 1975-2007
Zenon Podziemski -pedagog, dyrektor Poradni