Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu poradnia.siedlce.pl

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.poradnia.siedlce.pl Data publikacji strony internetowej: 2010-08-25. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-11-02. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia : 2022-03-01 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Orzełowska , poradnia_siedlce@o2.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 257943304 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  • 1. Budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Siedlcach usytuowany jest pod adresem ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce.
  • 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna mieści się w budynku piętrowym na pierwszym i drugim piętrze. W budynku zostały zastosowane rozwiązania architektoniczne, środki techniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych
  • 3. Wejście do budynku znajduje się w rogu budynku od strony parkingu. Nad wejściem nie ma głośników oraz systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi do budynku otwierane są siłą mięśni i wyposażone są w samozamykacz. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone czytnikiem na kartę.
  • 3. Budynek jest wyposażony w windę.
  • 4. Brak jest platform, informacji głosowych.
  • 5. Na parterze znajduje się tablica informacyjna z informacją o lokalizacji pomieszczeń i ich przeznaczeniu.
  • 6. Budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Siedlcach, posiada parking, jest na nim wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • 7. Prawo wstępu z psem asystującym nie jest uregulowane.
  • 8. W budynku brak jest możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
  • 9. Wewnątrz budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.