DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Diagnoza pedagogiczna  ma na celu ocenę poziomu wiadomości i umiejętności przedszkolnych/szkolnych dziecka, wyjaśnienie ewentualnych przyczyn niepowodzeń oraz wskazanie sposobów pracy terapeutycznej w celu ich przezwyciężenia. Pozwala również na rozpoznaniu uzdolnień i wyróżniających umiejętności dziecka. Zakres badania uzależniony jest od wieku badanego dziecka oraz rodzaju problemu.

Podjęte działania diagnostyczne umożliwiają określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci/młodzieży.

W czasie diagnozy pedagogicznej określa się:

 • poziom rozwoju funkcji słuchowo-językowych (słuchu fonemowego, słuchowej pamięci i świadomości fonologicznej, umiejętności automatyzacji leksykalnego przetwarzania informacji) oraz wzrokowo-przestrzennych zaangażowanych w proces uczenia się,
 • poziom umiejętności szkolnych w odniesieniu do wymagań edukacyjnych w zakresie:
 • czytania (technika, poprawność, tempo, rozumienie tekstu czytanego samodzielnie po cichu oraz głośno),
 • pisania (poprawność ortograficzna różnych form pisania, częstotliwość i rodzaj popełnianych błędów w pisowni, tempo pisania, poziom graficzny pisma),
 • czujności ortograficznej, w tym znajomości zasad pisowni języka polskiego,
 • kompetencji matematycznych

Pełna diagnoza pedagogiczna opiera się na:

 • wywiadzie z rodzicami/opiekunem prawnym
 • rozmowie z dzieckiem/uczniem
 • badaniach diagnostycznych w oparciu o standaryzowane testy, sprawdziany, kwestionariusze dostosowane do wieku dziecka oraz zgłaszanego celu badania,
 • obserwacji dziecka podczas wykonywania zadań, stopień zaangażowania, motywację do podejmowania wysiłku, wytrwałość, podatność na czynniki rozpraszające, umiejętność korzystania ze wskazówek i pomocy osoby dorosłej.
 • szczegółowej i wnikliwej analizie dokumentów dziecka, w tym informacji o dziecku uzyskanych z przedszkola/szkoły, kart pracy, rysunków, zeszytów szkolnych, dokumentacji pracy własnej w zakresie usprawniania umiejętności pisania, np. ćwiczenia ortograficzne, graficzne. W przypadku występowania problemów zdrowotnych dziecka/ucznia analizowana jest dokumentacja medyczna.