DO POBRANIA

DO POBRANIA

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE:
Wniosek o wydanie orzeczenia
Informacja lekarska – indywidualne nauczanie
Informacja lekarska – kształcenie specjalne 2023
Informacja lekarska – wczesne wspomaganie rozwoju 2023
Zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 
 
DIAGNOZOWANIE W PORADNI:
Zgoda na wykonanie badań dziecka w Poradni 2024
Wniosek o wydanie informacji 2023
Wniosek rodzica o wydanie opinii 2023
Opinia szkoły o uczniu kierowanym do Poradni P-P
 
INFORMACJE SZKOŁY O UCZNIU KIEROWANYM DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KIERUNKU SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ:
Informacja o uczniu diagnozowanym w PPP Siedlce kl. I-III szkoła podstawowa
Informacja o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu diagnozowanym w PPP Siedlce kl. IV-VIII szkoła podstawowa
Informacja o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu diagnozowanym w PPP Siedlce szkoła ponadpodstawowa
Informacja o uczniu z trudnościami w uczeniu się matematyki diagnozowanym w PPP Siedlce szkoła podstawowa
Informacja o uczniu z trudnościami w uczeniu się matematyki diagnozowanym w PPP Siedlce szkoła ponadpodstawowa
 
 
ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:
Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Opinia szkoły o uczniu – załącznik do wniosku o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.
 
INNE DOKUMENTY:
Wniosek o przekazanie dokumentacji 2023
Wniosek o wydanie kopii opinii / orzeczenia
Wniosek o objęcie zajęciami terapeutycznymi w roku szkolnym 2023/2024

Informacja na temat sporządzania i wydawania dokumentacji przez Poradnię

Informuję, że zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Ponadto na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Zgodnie z § 24 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę. Jednakże ze względu na ochronę narzędzi diagnostycznych, oraz w związku z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niedopuszczalne jest kopiowanie arkuszy testowych i kluczy. Testy należą do sfery gatunków podlegających ochronie autorsko-prawnej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach może jedynie wydać rodzicom informację o narzędziach wykorzystanych do przeprowadzenia diagnozy dziecka. Z uwagi na konieczność ochrony poufności narzędzi diagnostycznych stosowanych przez specjalistów nie można jednak udostępniać wykorzystanych testów diagnostycznych (art. 19 w zw. z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów).