PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Szanowni Rodzice!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach na mocy porozumienia zawartego w dniu 21.03.2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Prezydentem Miasta Siedlce w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM” pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w mieście Siedlce.

 

Priorytet II Programu, zadanie 2.4

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”

Rządowy program „ Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną obejmuje wsparciem ogólnorozwojowym dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

W ramach programu pomoc mogą uzyskać dzieci:

  • mieszkające na terenie miasta Siedlce;
  • w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej;
  • posiadające co najmniej jeden z dokumentów:
  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzającego niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka

 

ZADANIE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach

ul. Krystyny Osińskiej 6,

kontakt: 25 794 33 04