JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO WIZYTY W PPP

WIZYTY DIAGNOSTYCZNE

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

W SIEDLCACH

Diagnozy w Poradni są nieodpłatne, odbywają się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub pełnoletniego ucznia.

Termin wizyty można ustalić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza czy przedszkola/ szkoły.

Czas trwania diagnozy zależy od zgłaszanego problemu ijego złożoności, wieku badanego dziecka,  jego motywacji, tempa i samodzielności w pracy oraz rodzaju  przeprowadzanego badania. Najczęściej czas potrzebny na przeprowadzenie badania to:

 • diagnoza psychologiczna – ok. 2,5 godziny
 • diagnoza pedagogiczna – ok. 2,5 godziny
 • diagnoza logopedyczna – ok. 1,5 godziny
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej  – ok. 2,5 godziny
 • diagnoza predyspozycji zawodowych – ok. 3 godzin
 • diagnoza wyższych funkcji słuchowych baterią Neuroflow – ok. 2 godz.

Proces diagnozowania ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na rodzaj i zakres badania a tym samym podejmowane czynności diagnostyczne.

Standardowe badanie diagnostyczne składa się z:

 • rozmowy z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Diagnosta przeprowadza wywiad dotyczący istotnych dla danej diagnozy informacji o dziecku/uczniu. W tym czasie przeważnie pozostaje ono samo na korytarzu. Dlatego szczególnie w przypadku dzieci młodszych warto pomyśleć o osobie towarzyszącej, która mogłaby zająć się dzieckiem podczas rozmowy rodzica ze specjalistą.

 • części diagnostycznej

Podczas badania dziecko/uczeń, w zależności od rodzaju i celu diagnozy, otrzymuje zestaw różnorodnych zadań do wykonania w oparciu o wystandaryzowane testy, kwestionariusze i inne metody badawcze, które gwarantują rzetelność stawianej diagnozy i pozwalają odnieść wyniki dziecka/ucznia do norm wiekowych.

 • omówienia wyników badań

Po skończonej diagnozie specjalista omawia z rodzicami/opiekunami prawnymi wyniki przeprowadzonego badania. Określa przyczyny zgłaszanych trudności oraz proponuje możliwe formy pomocy. Czasami wskazuje na konieczność pogłębienia diagnozy dziecka o konsultacje u lekarzy specjalistów, np. neurologa, okulisty, laryngologa, psychiatry.

Jak przygotować dziecko/ucznia do wizyty u psychologa/pedagoga/logopedy/terapeuty?

Pierwsza wizyta w Poradni to zarówno dla dziecka/ucznia jak i jego rodzica/opiekuna, sytuacja nowa. Szczególnie jednak dla dzieci może wiązać się z dużym stresem. Dlatego też istotnym jest, aby dobrze przygotować dziecko do wizyty i diagnozy. Zadnie to spoczywa na rodzicu/opiekunie i dzięki odpowiednim komunikatom z ich strony, może pomóc dzieciom poradzić sobie z niepokojami związanymi z wizytą.

 1. Zadbaj o zaspokojenie podstawowych fizjologicznych potrzeb dziecka/ucznia (odpowiednia ilość snu, zjedzony posiłek, ograniczenie czynników stresogennych).
 1. Uprzedź dziecko/ucznia o wizycie odpowiednio wcześniej – wyjaśnij: gdzie i do kogo idzie oraz w jakim celu. Spokojnie wyjaśnij dziecku/uczniowi kim jest psycholog/pedagog/logopeda oraz czym się zajmuje.  Informacje powinny być dostosowane do wieku dziecka/ucznia tak aby były dla niego zrozumiałe. Jednocześnie przekazane w sposób pozytywny i zachęcający, tak aby nie przekazywać mu obaw. Taka rozmowa nie powinna być prowadzona bezpośrednio przed spotkaniem, ani też zbyt przedwcześnie. Poinformowanie dziecka/ucznia o planowanym spotkaniu pozwoli mu odpowiednio wcześniej zaadaptować się do nowej sytuacji, nie zaburzy także jego poczucia bezpieczeństwa.
 1. Zawsze przekazuj dziecku/uczniowi informacje zgodne z prawdą: jaki jest cel spotkania, ile ono będzie trwało, jak może wyglądać i o co psycholog/pedagog/logopeda może pytać (pytania będą inne w zależności od wieku dziecka oraz celu spotkania). Nie mów dziecku/uczniowi, jak powinno zachowywać się podczas wizyty. Dla diagnosty ważne jest, aby zobaczyć jego typowe zachowanie Jeżeli dziecko reaguje złością lub płaczem na wykonanie zadania, ważne jest, aby diagnosta mógł to zaobserwować.
 1. Nigdy nie strasz dziecka/ucznia. Nie mów, że wizyta u psychologa/pedagoga/logopedy jest za karę, bo „było niegrzeczne i teraz musi o tym porozmawiać”, „źle się uczy”. Może to odbić się na jego funkcjonowaniu w trakcie wizyty. Spięte i wystraszone może mieć trudności z pracą z materiałem testowym, w tym adekwatnym zaprezentowaniem tego, co potrafi. Może również odmówić współpracy.
 1. Podkreśl, że Poradnia to miejsce, do którego przychodzi codziennie wiele dzieci z różnymi sprawami. Pokaż dziecku korzyści z wizyty w Poradni, w zależności od powodu wizyty, np. uzyskanie wsparcia, odpowiedzi jak poradzić sobie z trudnościami, poznanie mocnych stron i uzdolnień.
 1. Nie obiecuj dziecku/uczniowi świetnej zabawy podczas spotkania. Możesz za to opowiedzieć mu jakiego rodzaju zadania będzie ono wykonywać (rysowanie, granie w gry, czytanie, pisanie, liczenie, rozwiązywanie zagadek itp.). Zadania będą różne w zależności od wieku dziecka/ucznia oraz celu spotkania. Ich celem jest określenie możliwości dziecka/ucznia, w tym trudności i uzdolnień, a także jego kondycji psychicznej.
 1. Na badanie warto przyjść kilka minut wcześniej, aby dziecko/uczeń miało chwilę czasu na zapoznanie się z nowym otoczeniem. Można ten czas przeznaczyć na krótką zabawę czy rozmowę z dzieckiem – to pomoże mu obniżyć napięcie. Bardzo niekorzystne jest pozwalanie dziecku/uczniowi na zabawę telefonem w trakcie oczekiwania na wizytę. Osłabia to jego koncentrację uwagi, a w niektórych przypadkach konieczność przerwania zabawy czy gry sprzyja pojawieniu się trudnych zachowań przed wejściem do gabinetu.
 1. Wytłumacz dziecku przed spotkaniem, że bardzo ważne jest, aby odpowiadało na zadawane mu pytania oraz wykonywało zadania, które proponuje psycholog/pedagog/logopeda/terapeuta. Jednocześnie zaznacz, że nie musi znać odpowiedzi na wszystkie pytania, może mieć też trudności z wykonaniem jakiegoś zadania. Podkreśl, że diagnoza to nie egzamin czy sprawdzian a specjaliści nie stawiają ocen.

Co należy zabrać na pierwszą wizytę w Poradni?

 • PESEL dziecka,
 • całą dokumentację medyczną dziecka ( np. książeczka zdrowia, wypisy ze szpitala, informacje na temat dotychczasowego leczenia, kserokopie dotychczasowych historii choroby, wyników badań dodatkowych, które dziecko miało robione, a uważacie je Państwo za ważne),
 • okulary korekcyjne bądź aparat słuchowy (jeśli dziecko jest w nie zaopatrzone),
 • informację z przedszkola/szkoły przygotowaną przez wychowawcę/ nauczycieli/specjalistów pracujących z dzieckiem dotycząca ogólnego jego funkcjonowania i przejawianych trudności,
 • do wglądu zeszyty szkolne, karty pracy.

Dostarczona dokumentacja jest niezbędna w analizowaniu przyczyn trudności dziecka, określenia dalszych działań, w tym doboru odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia diagnoz.

Do przeprowadzenia diagnozy dziecko powinno być ZDROWE (bez gorączki, kataru, nie w trakcie leczenia). Jeśli dziecko jest chore lub z jakiś innych powodów nie może być badane w danym dniu, rodzic powinien jak najszybciej poinformować o tym sekretariat tak, aby inne dziecko oczekujące na wizytę w naszej placówce mogło skorzystać z wolnego terminu. Termin kolejnego badania zostanie ustalony ponownie.