ORZECZNICTWO

ORZECZENIA

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach działają Zespoły Orzekające na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. 2017r., poz.1743).

 • Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie miasta Siedlce.
 • W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodzica dziecka/ucznia lub na wniosek pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz opinię placówki oświatowej , do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia:

O potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;

O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;

O potrzebie kształcenia specjalnego na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego, dla dzieci/uczniów:
1. niepełnosprawnych:

 • niesłyszących, słabosłyszących,
 • niewidomych, słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

2. zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
3. niedostosowanych społecznie;
wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNĄ:

1. wyniki aktualnych badań psychologicznych przeprowadzone w ciągu ostatniego roku (optymalnie), konieczne jasne określenie poziomu niepełnosprawności intelektualnej, w razie potrzeby badań pedagogicznych oraz logopedycznych (w przypadku problemów z mową).

2. opinia ze szkoły/przedszkola uwzgledniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej.

3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA:

1. aktualne zaświadczenie lekarza psychiatry z rozpoznaniem autyzmu lub zespołu Aspergera (nie są akceptowane zaświadczenia z rozpoznaniem tj.: całościowe zaburzenia rozwoju, spektrum autyzmu oraz – cechy, podejrzenie, obserwacja w kierunku autyzmu lub zespołu Aspergera),

2. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego), w razie potrzeby badań pedagogicznych oraz logopedycznych (w przypadku problemów z mową).

3. opinia ze szkoły/przedszkola uwzględniąjąca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej

4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

SŁABO WIDZENIE, NIEWIDZENIE:

1. aktualne zaświadczenie lekarza okulisty z rozpoznaniem stopnia niedowidzenia (nie kwalifikują się małe wady wzroku (poniżej +/- 4 D), które mogą być w pełni korygowane za pomocą okularów i nie towarzyszy im dodatkowe schorzenie okulistyczne) lub stwierdzeniem całkowitego niewidzenia; zaświadczenie lekarskie musi być wydane na przestrzeni ostatniego półrocza,

2. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego) i w razie potrzeby badań pedagogicznych oraz logopedycznych (w przypadku problemów z mową),

3. opinia ze szkoły/przedszkola uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej,

4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

SŁABO SŁYSZENIE, NIESŁYSZENIE:

1. aktualne zaświadczenie lekarza laryngologa lub audiologa z rozpoznaniem stopnia niedosłuchu lub stwierdzeniem całkowitego niesłyszenia (zaświadczenie lekarskie musi być wydane na przestrzeni ostatniego półrocza),

2. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego) i w razie potrzeby badań pedagogicznych oraz logopedycznych (w przypadku problemów z mową),

3. opinia ze szkoły/przedszkola uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej ze szczególnym określeniem jego kompetencji językowych i komunikacyjnych,

4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ:

1. aktualne zaświadczenie lekarza neurologa lub ortopedy, ewentualnie pediatry, z rozpoznaniem choroby głównej i jasnym wskazaniem, że skutkuje ona niepełnosprawnością ruchową ( z określeniem zakresu ograniczeń); w przypadku przedkładania zaświadczenia lekarza pediatry należy dołączyć kopie dokumentacji specjalistycznej lub wypisów szpitalnych na bazie której lekarz wydał dokument;

2. informacja od fizjoterapeuty/rehabilitanta dotycząca aktualnego funkcjonowania ruchowego dziecka,

3. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego) i w razie potrzeby badań pedagogicznych oraz logopedycznych (w przypadku problemów z mową),

4. opinia ze szkoły/przedszkola uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej,

5. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

AFAZJA

1. aktualne zaświadczenie neurologa z rozpoznaniem choroby głównej,

2. opinia logopedyczna wskazująca na występowanie u dziecka/ucznia afazji motorycznej,

3. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego) i w razie potrzeby badań pedagogicznych,

4. opinia ze szkoły/przedszkola uwzgledniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej ze szczególnym określeniem jego kompetencji językowych i komunikacyjnych,

5. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

ZAGROŻENIE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE (orzeczenia z uwagi na powyższe wydawane są dla uczniów – począwszy od I klasy szkoły podstawowej):

1. zaświadczenie lekarza psychiatry, informacja terapeuty, wypisy szpitalne, dokumentacja sądowa i in.,

2. opinia ze szkoły uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej,

3. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego) i w razie potrzeby badań pedagogicznych oraz logopedycznych (w przypadku problemów z mową),

4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada).

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych:

1. Wyniki aktualnych badań psychologicznych (konieczne jasne określenie poziomu niepełnosprawności intelektualnej), badań pedagogicznych, logopedycznych

2. opinia ze szkoły/przedszkola uwzgledniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej,

3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania:

1. aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty, dokumentacja medyczna historii choroby dziecka/ucznia,

2. opinia ze szkoły/przedszkola uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej,

3. wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych (o ile dziecko/uczeń było badane).

Zespoły Orzekające wydają opinie:

O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 • Zespoły wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych(jeżeli są niezbędne), lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego, opinię placówki oświatowej, do której dziecko uczęszcza.

Zespoły Orzekające pracują w siedzibie Poradni, w Siedlcach, przy ul. K. Osińskiej 6. Tu należy składać wnioski o orzeczenia/opinie, wraz z dodatkową potrzebną dokumentacją oraz odbierać orzeczenia/opinie. Druki wniosków i zaświadczeń lekarskich znajdują się na stronie Poradni w zakładce DO POBRANIA.