TERAPIE INDYWIDUALNE

TERAPIE INDYWIDUALNE

 

 Trening słuchowy Neuroflow

 

Neuroflow to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD) prowadzony on– line.
Neuroflow®Aktywny Trening Słuchowy jest metodą opracowaną dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców. Terapia prowadzona jest w domu pacjenta pod kontrolą rodziców i monitorowana przez terapeutę w poradni.
Neuroflow®Aktywny Trening Słuchowy jest opartą na aktualnych badaniach naukowych metodą terapii, która zawiera moduły ćwiczeń odpowiadające potrzebom każdego z profili APD. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, myślenia, zapamiętywania, aby jak najlepiej odpowiadało ono na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne.


 Terapia integracji sensorycznej

 

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory (narządy zmysłów). Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, skóra, mięśnie, stawy i ścięgna), dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną.

Głównym zadaniem terapii jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia, w taki sposób, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Polega na stymulowaniu, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu systemów sensorycznych:

 • przedsionkowego – odbierającego wrażenia z ruchu ciała;
 • proprioceptywnego i dotykowego – uruchamiających wrażenia czuciowe z mięśni i powierzchni skóry;
 • wzrokowego, słuchowego, smakowo-węchowego;.

Dziecku proponuje się różnorodne aktywności zabawowe. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego. To pozwala na lepszą organizację działań dziecka.

Metoda integracji sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zmagającymi się z szeroko pojętymi dysfunkcjami rozwojowymi między innymi:

 • problemy z napięciem mięśniowym;
 • zaburzenia równowagi;
 • niezgrabność ruchowa, opóźniony rozwój motoryki dużej oraz małej;
 • nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • wzmożona lub obniżona wrażliwość na bodźce;
 • poszukiwanie określonych bodźców, trudności w nauce, pisaniu, czytaniu, rysowaniu, liczeniu;
 • problemy z koncentracją uwagi;
 • problemy emocjonalne, trudności w zachowaniu;.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach posiada nowoczesną salę rehabilitacyjną zapewniającą odpowiedni komfort prowadzenia terapii. Została ona wyposażona w specjalistyczny sprzęt (m. in. szeroki wybór urządzeń podwieszanych, suchy basen z piłeczkami, drabinki, siatki do wspinaczki, trampolina, specjalne deskorolki, beczka, równoważnie, zestawy piłek, wałki, masażery, obciążniki, kołderka obciążeniowa, zestawy pomocy do stymulacji dotykowej, wzrokowej, węchowej, słuchowej).
Dzięki dużej ilości i różnorodności pomocy do stymulacji sensorycznych, a także profesjonalnej kadrze możemy zapewnić ciekawą, bezpieczną i skuteczną terapię SI.
W poradni na terapię integracji sensorycznej przyjmowane są dzieci po wcześniejszej diagnozie procesów integracji sensorycznej. Jeśli diagnoza została przeprowadzona poza tutejszą poradnią rodzice/opiekunowie prawni są zobligowani do przedłożenia opinii na pierwszych zajęciach. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 9 roku życia.


 Terapia logopedyczna

 

ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej, usprawnianie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, korygowanie wad wymowy, stymulowanie rozwoju mowy oraz wyrównywanie opóźnień tego rozwoju (opóźniony rozwój mowy), wypracowanie alternatywnych sposobów komunikacji, podnoszenie sprawności językowej, rozbudowywanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz diagnozą logopedyczną z terapeutą, na którą rodzic powinien dostarczyć: książeczkę zdrowia dziecka oraz inne istotne dla procesu kwalifikacji oraz planowania przebiegu terapii wyniki innych badań.

Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na rodzaj, przyczyny zaburzeń mowy oraz potrzeby małego pacjenta. Logopeda prowadzący zajęcia dostosowuje proces terapeutyczny do indywidualnych możliwości i zainteresowań dziecka. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są ciekawe pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, gry i zabawy ruchowe.

Terapia logopedyczna będzie efektywna wtedy, gdy rodzic:

 • zaangażuje się w terapię własnego dziecka,
 • zadba o swoją prawidłową wymowę (będzie unikał zdrobnień, spieszczeń w rozmowach z dzieckiem),
 • będzie systematycznie wykonywał zalecone ćwiczenia z dzieckiem w domu,
 • będzie motywował dziecko do prawidłowej wymowy,
 • doceniał zaangażowanie dziecka oraz wysiłek wkładany w pokonywanie trudności,

 Terapia Neurofeedback /EEG Biofeedback/

 

jest metodą terapii indywidualnej, wykorzystującą efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Podstawowymi założeniami metody są plastyczność i bioregulacyjne możliwości mózgu człowieka.

Biologiczne sprzężenie zwrotne – polega na podawaniu dziecku sygnałów zwrotnych, w formie nieskomplikowanych gier komputerowych, o zmianach stanu jego mózgu, dzięki czemu, chcąc spełnić wymagania stawiane przez gry, może ono nauczyć się modyfikować fale mózgowe, które normalnie nie są kontrolowane świadomie.

Celem terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka, poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu, ukierunkowanie i wzmocnienie u niego koncentracji uwagi oraz hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia. Terapia wpływa pozytywnie na korę mózgową, przywracając równowagę zaburzonym wartościom amplitud fal mózgowych. Poprawia się m.in koncentracja uwagi, refleks, kreatywność, pamięć, nastrój, samoocena, samokontrola, sen, dziecko uczy się relaksu, jest bardziej otwarte na kontakt i współpracę. Poprawa pracy mózgu skutkuje ogólną poprawą funkcjonowania organizmu.

Terapię Neurofeedback stosuje się jako wspomagającą m.in. w pokonywaniu trudności w uczeniu się, ADHD, ADD, zaburzeniach mowy, przy intensywnej nauce i pracy, w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych i rehabilitacji.

Terapia jest całkowicie bezpieczna, nie stanowi ingerencji w układ nerwowy dziecka, usprawnia funkcjonowanie dziecka, nie ma skutków ubocznych.

W Poradni nie przyjmujemy na terapię Neurofeedback dzieci: poniżej 3 roku życia oraz dzieci z: padaczką, po udarach, urazach mózgu, operacjach neurochirurgicznych, z narkolepsją, migreną, bezdechami sennymi, chorobami psychicznymi, autyzmem, depresją, stanami paniki, myślami i tendencjami samobójczymi, osobowością typu Borderline, zaburzeniami zachowania oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym, oprócz stopnia lekkiego.

Terapia poprzedzona jest rozmową kwalifikacyjną z terapeutą, na którą rodzic powinien dostarczyć: wynik aktualnego badania EEG dziecka z uwzględnieniem fotowrażliwości oraz wynik badania neurologicznego, uwzględniającego rozpoznanie ewentualnych schorzeń neurologicznych. Istotne dla procesu kwalifikacji oraz planowania przebiegu terapii są także inne wyniki innych badań, np. psychiatrycznych, psychologicznych i pedagogicznych.


 Terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się. Celem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji psychomotorycznych. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.
Odziaływania terapeutyczne skupiają się na:

 • usprawnianiu funkcji słuchowo – językowych,
 • usprawnianiu percepcji wzrokowo-przestrzennej i pamięci wzrokowej
 • ćwiczeniu sprawności ruchowej i graficznej.
 • usprawnianie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem
 • wypracowanie nawyków poprawnego pisania pod względem ortograficznym i graficznym
 • rozwijaniu myślenia matematycznego,
 • budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się,
 • aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy
 • niwelowanie napięć emocjonalnych
 • motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.
 • stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu,
 • wzmacnianiu i podnoszeniu samooceny ucznia.

Ważnym aspektem oddziaływań terapeutycznych jest także eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, dotykających dzieci w skutek częstego doświadczania negatywnych ocen.

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci:

 • z ryzykiem wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki
 • z osłabionym poziomem umiejętności percepcyjno – motorycznych
 • z osłabioną koncentracją uwagi

 Terapia psychologiczna

 

jest to świadome, planowe, systematyczne oddziaływanie terapeuty na dziecko, które przeżywa trudności emocjonalne, prezentuje zaburzenia zachowania lub zaburzenia psychiczne, mające na celu identyfikację, zrozumienie i rozwiązanie problemu dziecka, zmniejszenie dolegliwości psychicznych, zredukowanie nieprzystosowawczego funkcjonowania lub wzmocnienie zachowania przystosowawczego, ostateczną poprawę stanu psychofizycznego oraz funkcjonowania społecznego. Terapia odbywa się w ramach określonej relacji między terapeutą a dzieckiem, przy współudziale rodzica – poprzez poradnictwo, psychoedukację, ustrukturalizowane lub zaplanowane interwencje, z użyciem różnorodnych technik terapeutycznych.


 Terapia więzi w diadzie rodzic-dziecko

 

Skierowana do rodziców i dzieci, którzy przeżywają szczególne trudności we wzajemnych relacjach. Jej celem jest poprawa komunikacji, rozumienia potrzeb drugiej strony, pomoc w kształtowaniu umiejętności wypracowywania kompromisów.

Uprzejmie informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 terapia nie będzie prowadzona z powodu pandemii.

Pozdrawiam serdecznie
Iwona Orzełowska 
Dyrektor PPP


 Terapia z wykorzystaniem kroków terapii taktylnej

 

dla dzieci i młodzieży od 6 r. życia z deficytami rozwoju układu nerwowego (czucie powierzchowne) i nieprawidłowościami w sferze emocji. Pobudza receptory czuciowe w skórze i stymuluje układ nerwowy i funkcje mózgowe. Dzięki ruchowi w obrębie stawów i więzadeł pobudza także czucie głębokie (proprioceptywne). Poprzez przyjemny dla dziecka masaż i ruch uruchamia naturalne mechanizmy rozwoju i samoregulacji organizmu.

Na terapię z wykorzystaniem kroków terapii taktylnej przyjmowane są dzieci i młodzież od 6 roku życia, które:

• były objęte tą formą terapii i mają dokument/ zaświadczenie o prowadzonej wcześniej terapii taktylnej,

• miały zaleconą terapię taktylną w opiniach/ orzeczeniach wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,

• mają zalecenie terapii taktylnej od lekarza specjalisty.

Terapię taktylną stosuje się dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami neurologicznymi i emocjonalnymi, wskazana jest szczególnie w sytuacji:

• opóźnienia w rozwoju psychoruchowym,

• autyzmu,

• lęków i fobii,

• nadpobudliwości psychoruchowej,

• trudności w nauce,

• zaburzeń mowy.

Główne cele terapii taktylnej:

• wzmocnienie lub kształtowanie świadomości ciała,

• stymulacja receptorów skóry czucia powierzchownego,

• równoważenie systemu nerwowego (pobudzenie i hamowanie), co wpływa na zwiększenie skuteczności innych działań terapeutycznych.

Przeciwwskazania:

• gorączka,

• problemy skórne (alergie, skaleczenia, zmiany dermatologiczne),

• wczesny okres po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach,

• niewyrównane wady serca.