PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Od 03.06.2019 r. do 12.07.2019 r. ruszają zapisyProgram „Za życiem” dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Więcej informacji.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DO PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
(z dnia 30.08.2018r.)

W dniu 30 sierpnia 2018r. komisja kwalifikacyjna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach wskazanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce nr 332/2017 z dnia 12 września 2017 roku jednostką pełniącą funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, po wnikliwej analizie złożonych deklaracji i uwzględnieniu wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych zakwalifikowała do objęcia zajęciami terapeutycznymi w programie „Za życiem” 72 dzieci.

Zapisy zakwalifikowanych dzieci do programu „Za życiem” odbędą się 10 i 11.09.2018r poprzez osobiste stawiennictwo rodziców/opiekunów w sekretariacie Poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach na mocy porozumienia zawartego w dniu 21.03.2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Prezydentem Miasta Siedlce w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM” pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w mieście Siedlce.

Rządowy program „ Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną obejmuje wsparciem ogólnorozwojowym dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Do zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze od 1 do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta Siedlce.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach programu „ZA ŻYCIEM”, mogą być objęte dzieci:
1. mieszkające na terenie miasta Siedlce;
2. w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej;
3. posiadające co najmniej jeden z dokumentów:

  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zaświadczenia lekarskiego (druk dostępny na stronie Poradni) stwierdzającego niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka według klasyfikacji ICD-10.

W ramach Programu „Za życiem” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach proponuje:
1. Terapię logopedyczną
2. Terapię pedagogiczną
3. Terapię integracji sensorycznej
4. Terapię psychologiczną
5. Rehabilitację
6. Terapię rodzin
7. Terapię EEG Biofeedback
8. Terapię psychomotoryczną metodą Procus i Block
9. Terapię ręki

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania programu, kolejność i zakwalifikowanie się do programu weryfikowane jest przez koordynatora programu lub osobę przez nią wyznaczoną.
a. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka zakwalifikowanego do programu przedstawione będą warunki uczestnictwa w programie, a jego dane umieszczone w dokumentacji Poradni.
b. Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach, ul. K. Osińskiej, (ewentualnie w placówce oświatowej, do której dziecko uczęszcza lub w domu dziecka).
c. Szczegóły dotyczące organizacji wspomagania (rodzaj przyznanych zajęć, terminarz spotkań obejmujący okres jednego semestru roku szkolnego) przekazywane będą osobiście rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka po zakwalifikowaniu do programu.

Rodziców zainteresowanych udzieleniem bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny.