RODO

Informacje dotyczące przetwarzania i dostępu do danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce lub email: sekretariat@poradnia.siedlce.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce lub email: kadry@poradnia.siedlce.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) zwane RODO w związku udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U. poz. 199 ze zmianami) w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora.

Dane przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celach statystycznych.
Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariat@poradnia.siedlce.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (do 25 maja 2018r)
Na podstawie art.23 ust.1, art.24 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami), Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Krystyny Osińskiej 6, informuje, że jest administratorem danych pracowników poradni, pacjentów i powiązanych z nimi osób, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siedlcach na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.