ZAJĘCIA GRUPOWE

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia adaptacyjne przed rozpoczęciem
edukacji przedszkolnej „Mini-Przedszkole”
(2,5-3 lata)

Głównym założeniem programu jest pomoc dzieciom przed rozpoczęciem adaptacji
w przedszkolu. Są one propozycją dla dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody
z przedszkolem, a są już gotowe do podjęcia nowych wyzwań, poznania nowych przyjaciół
i wielu nowych doświadczeń. Zajęcia będą miały na celu skrócenie czasu adaptacji dziecka do przedszkola, obniżenie poziomu lęku przed rozstaniem z rodzicami. Rodzice uzyskają informacje, jak rozpoznawać potrzeby i uczucia dziecka i jak przygotować je do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

Osoby prowadzące:
mgr Kinga Strus – psycholog
mgr Małgorzata Szymańska – Gorzała – psycholog


Zajęcia dla rodziców i dzieci „Zróbmy to razem”
(4-5 lat)

Głównym założeniem programu jest wsparcie rodziców i dzieci w budowaniu wzajemnej relacji oraz pomoc rodzicom w lepszym zrozumieniu potrzeb emocjonalnych dzieci i swoich. Dzięki przeżywaniu wspólnych doświadczeń i radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami, uczestnicy będą mogli umocnić wzajemne więzi. Spotkania te dają również szansę na wypracowanie nowych sposobów komunikowania się z dzieckiem. Dodatkowo indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Osoby prowadzące:
mgr Kinga Strus – psycholog
mgr Małgorzata Szymańska – Gorzała – psycholog


Terapia psychomotoryczna
(4-6 lat)

Terapia ta jest stosowana u dzieci zaburzeniami funkcjonowania, których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu, spowodowana nieprawidłowością w dojrzewaniu mózgowych struktur integracyjnych (między innymi odpowiadających za funkcje somatognozji, mowy i zachowania) albo mikrouszkodzeniem mózgu. Terapia odbudowuje strukturę funkcjonalną ośrodkowego układu nerwowego. Grupa daje dziecku możliwość porównywania się z rówieśnikami, naśladownictwa. W proces terapeutyczny cały czas jest włączone ciało dziecka, co ułatwia kształtowanie się jego poczucia tożsamości fizycznej i psychicznej. Wszystkie czynności terapeutyczne sprzężone są z mową. Czynności ruchowe i funkcje mowy wzajemnie się stymulują. Podczas zajęć dzieci wykonują stały układ ćwiczeń w celu wykształcenia umiejętności planowania i organizacji czynności.

Osoby prowadzące:
mgr Hanna Szkup – pedagog specjalny, neurologopeda
mgr Anna Mrozowska – pedagog, terapeuta SI, psycholog
mgr Luiza Kulesza – rehabilitant, terapeuta SI
mgr Agnieszka Adamczyk – neurologopeda


Zajęcia dla dzieci nieśmiałych „Do odważnych świat należy”
(5-7 lat)

Główne założenia programu: zwiększanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci, kształtowanie wyższej i bardziej adekwatnej samooceny, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, uczenie praktycznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Realizacja programu uwzględnia pracę z dziećmi oraz z ich rodzicami.

Osoby prowadzące:
mgr Katarzyna Adamska – psycholog
mgr Justyna Skoczylas – psycholog


„Terapia ręki – wspomaganie umiejętności grafomotorycznych”
(5-6 lat oraz 7-8 lat)

Zajęcia skierowane są do dzieci z obniżoną sprawnością w zakresie dużej i małej motoryki, które mają problemy manualne, obniżony rozwój grafomotoryczny, nieprawidłowy chwyt pisarski oraz trudności z opanowaniem czynności samoobsługowych.
Terapia ręki ma na celu usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz sprawności manualnej i grafomotoryki. Na zajęciach dzieci doskonalą powyższe umiejętności poprzez usprawnianie dużej i małej motoryki. W pierwszym etapie pracujemy nad zaburzeniami napięcia mięśniowego, sprawnością ruchową całej kończyny górnej, a także sprawnością manipulacyjną dłoni. W końcowej fazie przechodzimy do czynności grafomotorycznych. Szczególną uwagę zwracamy na prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, nacisk na kartkę, właściwy kierunek przy kreśleniu wzorów i liter, prawidłową postawę.
Po cyklu zajęć omówione zostają z rodzicami główne problemy związane umiejętnościami grafomotorycznymi, przekazywany jest instruktaż oraz wskazówki do pracy z dziećmi w domu.

Osoby prowadzące:
mgr Luiza Kulesza – rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej
mgr Beata Piotrowska – pedagog


Zajęcia logopedyczne dla dzieci i ich rodziców „Ładnie mówię”
(5 – 7 lat)

Zajęcia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szumiących, z nieprawidłową wymową głoski [r], z infantylnym typem połykania, z trudnościami w wypowiadaniu się oraz dla ich rodziców.
Cele zajęć: rozwijanie umiejętności pionizowania języka, warunkowanego prawidłową funkcją połykania, rozwijanie praksji oralnej i umiejętności prawidłowej realizacji głosek dziąsłowych [sz, ż, cz, dż] oraz głoski [r], rozwijanie funkcji słuchowych i słuchu fonematycznego, rozwijanie komunikacji językowej, wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego, stymulacja ogólnorozwojowa.
Rodzice uczestniczący w zajęciach poznają różnorodne formy ćwiczeń, które mogą wykorzystać w domu dla poprawy mowy swych dzieci.

Osoby prowadzące:
mgr Magdalena Sławińska – neurologopeda
mgr Małgorzata Goławska – pedagog, logopeda


Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
(kl. I- III szkoły podstawowej)

Założenia i cele:
wspieranie i stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci, wywieranie na nie takiego wpływu, aby umiały radzić sobie z całą gamą emocji i z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia emocjonalnego,
wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach, mocnych stronach, zwiększanie akceptacji siebie,
rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu, proszenia o pomoc, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, przestrzeganie norm i zasad grupowych, nauka rozwiazywania konfliktów
zaangażowanie środowiska rodzinnego w pracę nad poprawą funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci.

Osoby prowadzące:
mgr Adriana Rosocha – psycholog
mgr Anna Mrozowska – pedagog, terapeuta SI, psycholog


Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera
(kl. I – III szkoły podstawowej)

Trening umiejętności społecznych to program zajęć terapeutycznych łączących metodę treningu społecznego z uczeniem konwencjonalnych reguł zachowania, wspólnej zabawy, postawy w sytuacjach zadaniowych w tym również edukacyjnych oraz wzbudzaniem motywacji do porozumiewania się, współdziałania, dzielenia się emocjami i przeżyciami, rozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych.
Każdy etap programu uwzględnia indywidualne problemy dzieci z Zespołem Aspergera, między innymi ich kłopoty w zakresie funkcjonowania w związkach międzyludzkich, kłopoty w zakresie centralnej koherencji i Teorii Umysłu, ich trudności z komunikacją i ekspresją siebie, sztywność w myśleniu i działaniu oraz trudności z rozumieniem przekazów innych, przenoszenia nabytych umiejętności na nowe sytuacje i życie codzienne.

Osoby prowadzące:
mgr Magdalena Krasuska- psycholog
mgr Beata Tchórzewska- pedagog


„Jak chronić siebie?” zajęcia profilaktyczno – wspierające
(kl. I-III szkoły podstawowej)

Program realizowany w oparciu o materiały Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i autorski program A. Milczarek i J. Węgrzynowskiej „Trening pewności siebie”
Zajęcia skierowane są do uczniów którzy mają trudności w wyznaczaniu granicy rówieśnikom, chcą nauczyć się zachowań chroniących je przed krzywdzeniem, którym brak jest wiedzy i umiejętności które pozwalają im chronić siebie, doświadczyli przemocy ze strony innych osób w szczególności przemocy słownej, cyberprzemocy, itp. Głównym celem programu jest wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności poradzenia sobie w sytuacjach zagrożenia przemocą ze strony rówieśników jak i osób dorosłych. Realizacja programu uwzględnia pracę z uczniami i ich rodzicami.

Osoby prowadzące:
mgr Mariola Kempka – psycholog
mgr Millena Wnuk – pedagog


„Wesoła ortografia”
(kl. III-IV oraz kl. V-VI szkoły podstawowej)

Głównym założeniem programu jest podniesienie poprawności ortograficznej uczniów.
Program odwołuje się do różnych uwarunkowań wpływających na kompetencje ortograficzne uczniów (typ pamięci, uwaga, zdolność logicznego myślenia, rola zasad ortograficznych, znaczenie poprawności graficznej, powtarzanie, czytanie, zainteresowania i motywacja, praca ze słownikiem ortograficznym). Realizacja programu uwzględnia pracę z uczniami oraz z ich rodzicami.

Osoba prowadząca:

mgr Millena Wnuk – pedagog


„Trening pewności siebie”
(kl. IV-VI szkoły podstawowej)

Zajęcia prowadzone w oparciu o autorski program
A. Milczarek I J. Węgrzynowskiej

Głównym założeniem programu jest zwiększanie świadomości czym jest przemoc, praktyczne ćwiczenie zachowań asertywnych i skutecznych zachowań w sytuacji doświadczania przemocy rówieśniczej, w tym zwracania się o pomoc, kształtowanie wyższej i bardziej adekwatnej samooceny.
Realizacja programu uwzględnia pracę z uczniami oraz z ich rodzicami.

Osoby prowadzące:
mgr Barbara Sidoruk– psycholog
mgr Magdalena Sławińska– psycholog, logopeda


Zajęcia dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
grupa wsparcia
(14 – 16 lat)

Głównym założeniem grupy wsparcia jest pomoc dzieciom przewlekle chorym w odbudowaniu równowagi emocjonalnej, umożliwieniu poszerzenia samoświadomości, wymianę doświadczeń, wsparcie w procesie rozwoju osobistego. Spotkania w grupie dzieci doświadczających podobnych przeżyć pozwoli im uwolnić się od poczucia izolacji i osamotnienia.

Osoby prowadzące:
mgr Urszula Nowicka – psycholog, psychoterapeuta
mgr Monika Niedziółka – pedagog, psychoterapeuta


Grupa wsparcia dla uczniów
przejawiających problemy emocjonalne i trudności w zachowaniu
(15-18 lat)

Nadrzędnym celem członków grupy wsparcia jest pomoc samemu sobie w kręgu osób z podobnymi problemami. Poprzez wspólną pracę w grupie wsparcia można łatwiej przezwyciężyć obciążenia psychiczne i obciążenia spowodowane chorobą. Uczestnicy grup wsparcia pracują nad poprawą ich sytuacji osobistej i wzmacniają swoje zdolności bytowe. W grupach wsparcia nawiązywane są kontakty z innymi osobami, znajdującymi się w podobnej sytuacji, wymieniane są doświadczenia i informacje oraz szuka się dróg wyjścia. Realizacja programu uwzględnia pracę z uczniami oraz z ich rodzicami.

Osoby prowadzące:
mgr Adriana Rosocha – psycholog
mgr Małgorzata Mazur – Król – psycholog


„Trening uważności i redukcji stresu”
(kl. III gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa)

W ramach treningu uważności i redukcji stresu pracujemy z ciałem, oddechem, emocjami oraz myślami, wykorzystując ruch, dźwięk, oddech i wyobraźnię.
Założeniami programu są twierdzenia, że jesteśmy jednością psychofizyczną, ważny jest nasz umysł i nasze ciało. Na co dzień nasze wszystkie emocje, przekonania i doświadczenia odbijają się na pracy ciała, pozostawiają ślad w ciele, pracy mięśni i kręgosłupa. Potrafiąc odblokować napięcia z ciała uwalniany umysł z napięć emocjonalnych.
Każda sytuacja może był stresogenna, od naszego podejścia do niej zależy, czy będzie przyczyną stresu, czy może będzie wyzwaniem i będzie rozwojowa. Kiedy skupimy się na naszej psychice, wzmocnimy siłę woli, umiejętność kontroli impulsów płynących z ciała i oceniających myśli, sytuacje trudne staną się zadaniem i będą twórcze. Wzmocnią naszą siłę wewnętrzną, wiarę w siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości.

Osoba prowadząca:
mgr Sylwia Drewnowska – pedagog


Zajęcia dla rodziców „Rodzina w kryzysie rozstania
– jak zadbać o potrzeby dziecka?”

Głównym założeniem programu jest pomoc rodzicom w lepszym zrozumieniu potrzeb emocjonalnych dzieci, które doświadczają rozstania rodziców, oraz dostarczenie wsparcia w procesie zmieniającej się sytuacji rodzinnej. Uczestnicy będą mogli uświadomić sobie swój osobisty wkład w sytuację dziecka i  relację z nim oraz wypracować nowe metody kontaktowania się w rodzinie. Spotkania w grupie rodziców doświadczających podobnych przeżyć pozwoli im uwolnić się od poczucia izolacji i osamotnienia, dodatkowo indywidualne konsultacje z prowadzącymi umożliwią uzyskanie porady psychologicznej.

Osoby prowadzące:
mgr Urszula Nowicka – psycholog
mgr Małgorzata Szymańska – Gorzała – psycholog


„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Program realizowany w oparciu o wydane przez CMPPP materiały pomocnicze dla prowadzących zajęcia autorstwa Joanny Sakowskiej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, według koncepcji T. Gordona ”Wychowanie bez porażek” oraz na podstawie książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Założenia i cele programu:
Omówienie z rodzicami nieświadomych mechanizmów, mających wpływ na wychowanie.
Uświadomienie, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie zasad i wartości.
Pogłębienie świadomości na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.
Nauczenie rodziców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi i pogłębienie ich umiejętności wychowawczych.

Osoby prowadzące:
mgr Barbara Sidoruk – psycholog
mgr Magdalena Sławińska – psycholog, logopeda
mgr Beata Tchórzewska – pedagog
mgr Kinga Strus – psycholog