ZAJĘCIA GRUPOWE

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia dla rodziców i dzieci „Zróbmy to razem”
(4-5 lat)

Głównym założeniem programu jest wsparcie rodziców i dzieci w budowaniu wzajemnej relacji oraz pomoc rodzicom w lepszym zrozumieniu potrzeb emocjonalnych dzieci i swoich. Dzięki przeżywaniu wspólnych doświadczeń i radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami, uczestnicy będą mogli umocnić wzajemne więzi. Spotkania te dają również szansę na wypracowanie nowych sposobów komunikowania się z dzieckiem. Dodatkowo indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Osoby prowadzące:
mgr Kinga Strus – psycholog
mgr Małgorzata Szymańska – Gorzała – psycholog


Terapia psychomotoryczna
(4-6 lat)

Terapia ta jest stosowana u dzieci zaburzeniami funkcjonowania, których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu, spowodowana nieprawidłowością w dojrzewaniu mózgowych struktur integracyjnych (między innymi odpowiadających za funkcje somatognozji, mowy i zachowania) albo mikrouszkodzeniem mózgu. Terapia odbudowuje strukturę funkcjonalną ośrodkowego układu nerwowego. Grupa daje dziecku możliwość porównywania się z rówieśnikami, naśladownictwa. W proces terapeutyczny cały czas jest włączone ciało dziecka, co ułatwia kształtowanie się jego poczucia tożsamości fizycznej i psychicznej. Wszystkie czynności terapeutyczne sprzężone są z mową. Czynności ruchowe i funkcje mowy wzajemnie się stymulują. Podczas zajęć dzieci wykonują stały układ ćwiczeń w celu wykształcenia umiejętności planowania i organizacji czynności.

Osoby prowadzące:
mgr Hanna Szkup – pedagog specjalny, neurologopeda
mgr Anna Mrozowska – pedagog, terapeuta SI, psycholog
mgr Luiza Kulesza – rehabilitant, terapeuta SI
mgr Agnieszka Adamczyk – neurologopeda


„Terapia ręki – wspomaganie umiejętności grafomotorycznych”
(5-6 lat oraz 7-8 lat)

Zajęcia skierowane są do dzieci z obniżoną sprawnością w zakresie dużej i małej motoryki, które mają problemy manualne, obniżony rozwój grafomotoryczny, nieprawidłowy chwyt pisarski oraz trudności z opanowaniem czynności samoobsługowych.
Terapia ręki ma na celu usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz sprawności manualnej i grafomotoryki. Na zajęciach dzieci doskonalą powyższe umiejętności poprzez usprawnianie dużej i małej motoryki. W pierwszym etapie pracujemy nad zaburzeniami napięcia mięśniowego, sprawnością ruchową całej kończyny górnej, a także sprawnością manipulacyjną dłoni. W końcowej fazie przechodzimy do czynności grafomotorycznych. Szczególną uwagę zwracamy na prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, nacisk na kartkę, właściwy kierunek przy kreśleniu wzorów i liter, prawidłową postawę.
Po cyklu zajęć omówione zostają z rodzicami główne problemy związane umiejętnościami grafomotorycznymi, przekazywany jest instruktaż oraz wskazówki do pracy z dziećmi w domu.

Osoby prowadzące:
mgr Luiza Kulesza – rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej
mgr Beata Piotrowska – pedagog


Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
(kl. I- III szkoły podstawowej)

Założenia i cele:
wspieranie i stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci, wywieranie na nie takiego wpływu, aby umiały radzić sobie z całą gamą emocji i z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia emocjonalnego,
wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach, mocnych stronach, zwiększanie akceptacji siebie,
rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu, proszenia o pomoc, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, przestrzeganie norm i zasad grupowych, nauka rozwiazywania konfliktów
zaangażowanie środowiska rodzinnego w pracę nad poprawą funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci.

Osoby prowadzące:
mgr Adriana Rosocha – psycholog
mgr Anna Mrozowska – pedagog, terapeuta SI, psycholog


Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera
(kl. I – III szkoły podstawowej)

Trening umiejętności społecznych to program zajęć terapeutycznych łączących metodę treningu społecznego z uczeniem konwencjonalnych reguł zachowania, wspólnej zabawy, postawy w sytuacjach zadaniowych w tym również edukacyjnych oraz wzbudzaniem motywacji do porozumiewania się, współdziałania, dzielenia się emocjami i przeżyciami, rozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych.
Każdy etap programu uwzględnia indywidualne problemy dzieci z Zespołem Aspergera, między innymi ich kłopoty w zakresie funkcjonowania w związkach międzyludzkich, kłopoty w zakresie centralnej koherencji i Teorii Umysłu, ich trudności z komunikacją i ekspresją siebie, sztywność w myśleniu i działaniu oraz trudności z rozumieniem przekazów innych, przenoszenia nabytych umiejętności na nowe sytuacje i życie codzienne.

Osoby prowadzące:
mgr Magdalena Krasuska- psycholog
mgr Beata Tchórzewska- pedagog


„Wesoła ortografia”
(kl. III-IV oraz kl. V-VI szkoły podstawowej)

Głównym założeniem programu jest podniesienie poprawności ortograficznej uczniów.
Program odwołuje się do różnych uwarunkowań wpływających na kompetencje ortograficzne uczniów (typ pamięci, uwaga, zdolność logicznego myślenia, rola zasad ortograficznych, znaczenie poprawności graficznej, powtarzanie, czytanie, zainteresowania i motywacja, praca ze słownikiem ortograficznym). Realizacja programu uwzględnia pracę z uczniami oraz z ich rodzicami.

Osoba prowadząca:

mgr Millena Wnuk – pedagog


„Trening pewności siebie”
(kl. IV-VI szkoły podstawowej)

Zajęcia prowadzone w oparciu o autorski program
A. Milczarek I J. Węgrzynowskiej

Głównym założeniem programu jest zwiększanie świadomości czym jest przemoc, praktyczne ćwiczenie zachowań asertywnych i skutecznych zachowań w sytuacji doświadczania przemocy rówieśniczej, w tym zwracania się o pomoc, kształtowanie wyższej i bardziej adekwatnej samooceny.
Realizacja programu uwzględnia pracę z uczniami oraz z ich rodzicami.

Osoby prowadzące:
mgr Justyna Skoczylas – psycholog
mgr Millena Wnuk – pedagog


„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Program realizowany w oparciu o wydane przez CMPPP materiały pomocnicze dla prowadzących zajęcia autorstwa Joanny Sakowskiej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, według koncepcji T. Gordona ”Wychowanie bez porażek” oraz na podstawie książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Założenia i cele programu:
Omówienie z rodzicami nieświadomych mechanizmów, mających wpływ na wychowanie.
Uświadomienie, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie zasad i wartości.
Pogłębienie świadomości na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.
Nauczenie rodziców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi i pogłębienie ich umiejętności wychowawczych.

Osoby prowadzące:
mgr Beata Tchórzewska – pedagog
mgr Kinga Strus – psycholog
mgr Agnieszka Dmowska – psycholog
mgr Małgorzata Goławska – logopeda


Grupowa terapia zaburzeń płynności mówienia dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

(powyżej 14 roku)

Głównym założeniem programu jest poprawienie płynności mówienia uczestników zajęć poprzez poznanie sposobów pokonywania trudności w mówieniu, kształtowanie umiejętności oddechowych, fonacyjnych, rozwijanie umiejętności regulowania napięcia w obrębie narządów artykulacyjnych, trening umiejętności zwalniania tempa mowy, rozwijanie sprawności komunikacyjnej, naukę relaksacji, ćwiczenie płynnego mówienia w indywidualnie dobranych sytuacjach społecznych.

W trakcie prowadzenia zajęć zostaną wykorzystane różnorodne metody i techniki pracy z grupą, takich jak: relaksacja metodą Jacobsona, metoda terapii jąkania dra Chętka, elementy metody prof. Arutiunian, metoda Gutzmana i inne metody i techniki wybrane odpowiednio do pojawiających się problemów.

Osoby prowadzące:
mgr Beata Różańska – neurologopeda


Grupowe zajęcia dla dzieci 6- letnich przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole z elementami bajkoterapii.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci rozpoczynających we wrześniu 2019r naukę w szkole. Skierowane są dla dzieci wykazujących deficyty funkcji poznawczych oraz trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznych, co może utrudniać im osiągnięcie pełnej gotowości szkolnej.
Zaplanowane są spotkania z rodzicami, na których rodzicom zostaną omówione zagadnienia dotyczące gotowości szkolnej oraz wskazówki do stymulowania rozwoju dziecka przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Osoby prowadzące:
mgr Millena Wnuk – pedagog
mgr Justyna Skoczylas – psycholog