Zasady zapisów na terapię w roku szkolnym 2022/2023

ZASADY ZAPISÓW NA TERAPIE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 1. Podstawą do zgłoszenia jest: wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia terapeutyczne
  (wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej oraz w sekretariacie Poradni) oraz:

Terapia pedagogiczna:

 • opinia psychologiczno-pedagogiczna stwierdzająca u dziecka występowanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się, występowanie specyficznych trudności w uczeniu się lub inne zaburzenia lub odchylenia rozwojowe
 • badanie psychologiczno – pedagogiczne lub badanie pedagogiczne, po którym zalecono terapię pedagogiczną

Terapia logopedyczna:

 • wada wymowy
 • opóźniony rozwój mowy,
 • niepłynność mówienia,
 • zaburzenia mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniające naukę,
 • dziecko jest po diagnozie logopedycznej;
 • dziecko jest po przesiewowych badaniach logopedycznych

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej:

Na terapię integracji sensorycznej przyjmowane są dzieci między 3 a 9 rokiem życia posiadający:

 • opinię stwierdzająca zaburzenia rozwoju procesów integracji sensorycznej,
 • badanie oceniające rozwój procesów integracji sensorycznej, po którym zalecono terapię SI

Terapia psychologiczna:

 • wskazanie do terapii zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej / psychologicznej,
 • wskazanie do terapii po konsultacji psychologicznej.

Terapia z wykorzystaniem kroków terapii taktylnej:

Na terapię z wykorzystaniem kroków terapii taktylnej przyjmowane są dzieci i młodzież
od 6 r. życia, które:

 • były objęte tą formą terapii i mają dokument/ zaświadczenie o prowadzonej wcześniej terapii taktylnej,
 • miały zaleconą terapię taktylną w opiniach/ orzeczeniach wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
 • mają zalecenie terapii taktylnej od lekarza specjalisty.
 1. Przyjmowane są zgłoszenia dzieci ze szkół i przedszkoli tylko w rejonie działalności Poradni (miasto Siedlce), a w przypadku dzieci nieuczęszczających jeszcze do placówek oświatowych – przyjmujemy te, które mieszkają na terenie miasta Siedlce.

 2. Jednorazowo rodzic/opiekun prawny może zapisać dziecko/ucznia NA JEDEN rodzaj zajęć w danym turnusie.

 3. Zajęcia są zaplanowane na jeden trzymiesięczny cykl, rodzice/opiekunowie prawni otrzymują rozpisane terminy na jeden cykl zajęć.

 4. Wnioski na w/w zajęcia przyjmowane będą w sekretariacie Poradni, przy ul. K. Osińskiej 6. O terminie przyjmowania wniosków Poradnia informuje na bieżąco na stronie internetowej i w sekretariacie Poradni.

 5. Na zajęcia dzieci/uczniów zapisują osobiście rodzice/opiekunowie prawni.

 6. Rodzic/opiekun prawny zapisujący dziecko zobowiązany jest dostarczyć kopię opinii dziecka, jeśli taka opinia została wydana poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Siedlcach.

 7. Pracownik Poradni powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zakwalifikowaniu dziecka/ucznia na zajęcia terapeutyczne.

 8. Nieobecność na terapii dziecka/ pracownika z przyczyn od niego niezależnych (choroba) nie jest odpracowywana, trzecia niezgłoszona przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecność skutkuje wykreśleniem dziecka z zajęć.

UWAGA!

Może mieć miejsce sytuacja, że pomimo spełnienia wszystkich warunków określonych powyżej dziecko nie zostanie objęte zajęciami, jeśli nie uda się odnaleźć dogodnego, niekolidującego z zajęciami szkolnymi terminu dla dziecka i w godzinach pracy osoby realizującej zajęcia w Poradni.