ZASADY ZAPISÓW NA TERAPIE W PPP W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZASADY ZAPISÓW NA TERAPIĘ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1. Podstawą do zgłoszenia jest: wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia terapeutyczne (wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej oraz w sekretariacie Poradni) oraz: Terapia pedagogiczna:

• opinia psychologiczno-pedagogiczna stwierdzająca u dziecka występowanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się, występowanie specyficznych trudności w uczeniu się lub inne zaburzenia lub odchylenia rozwojowe

• badanie psychologiczno – pedagogiczne lub badanie pedagogiczne, po którym zalecono terapię pedagogiczną Terapia logopedyczna:

• wada wymowy

• opóźniony rozwój mowy,

• niepłynność mówienia,

• zaburzenia mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniające naukę,

• dziecko jest po diagnozie logopedycznej;

• dziecko jest po przesiewowych badaniach logopedycznych Terapia zaburzeń integracji sensorycznej: Na terapię integracji sensorycznej przyjmowane są dzieci między 3 a 9 rokiem życia posiadający:

• opinię stwierdzająca zaburzenia rozwoju procesów integracji sensorycznej,

• badanie oceniające rozwój procesów integracji sensorycznej, po którym zalecono terapię SI Terapia psychologiczna:

• wskazanie do terapii zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej / psychologicznej,

• wskazanie do terapii po konsultacji psychologicznej.

2. Przyjmowane są zgłoszenia dzieci ze szkół i przedszkoli tylko w rejonie działalności Poradni (miasto Siedlce), dzieci nieuczęszczające do przedszkola, które mieszkają na terenie miasta Siedlce.

3. Jednorazowo rodzic/opiekun prawny może zapisać dziecko/ucznia NA JEDEN rodzaj zajęć

4. Zajęcia są zaplanowane na jeden trzymiesięczny cykl. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują terminy jeden cykl zajęć.

5. Przyjmowanie wniosków na zajęcia w kolejnym roku szkolnym będą prowadzone w sekretariacie Poradni: przy ul. K. Osińskiej 6. O terminie przyjmowania wniosków Poradnia informuje na bieżąco na stronie internetowej i w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach.

6. Na zajęcia dzieci/uczniów zapisują osobiście rodzice/opiekunowie prawni.

7. Rodzic/opiekun prawny zapisujący dziecko zobowiązany jest dostarczyć kopię opinii dziecka, jeśli taka opinia została wydana poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Siedlcach.

8. Pracownik Poradni powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zakwalifikowaniu dziecka/ucznia na zajęcia terapeutyczne.

UWAGA! Może mieć miejsce sytuacja, że pomimo spełnienia wszystkich warunków określonych powyżej dziecko nie zostanie objęte zajęciami, jeśli nie uda się odnaleźć dogodnego, niekolidującego z zajęciami szkolnymi terminu dla dziecka i w godzinach pracy osoby realizującej zajęcia w Poradni.