Warunki korzystania z terapii w Poradni……

WARUNKI KORZYSTANIA Z TERAPII W PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIEDLCACH

1. Na terapię pedagogiczną/ psychologiczną/ logopedyczną/ integracji sensorycznej) przyjmowane są dzieci po wcześniejszej diagnozie. Jeśli diagnoza została przeprowadzona poza tutejszą poradnią rodzice/opiekunowie prawni są zobligowani do przedłożenia opinii na pierwszych zajęciach.

2. Na terapię integracji sensorycznej w Poradni w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 9 roku życia.

3. Dzieci objęte zajęciami w ramach kształcenia specjalnego /wczesnego wspomagania realizowanego w Poradni lub placówkach mogą uczestniczyć dodatkowo w innych formach terapeutycznych w Poradni w sytuacji dostępnych terminów niewykorzystanych przez dzieci, które nie są objęte wczesnym wspomaganiem / kształceniem specjalnym.

4. Rodzic/opiekun prawny powinien poinformować sekretariat o nieobecności dziecka na zajęciach najpóźniej w dniu spotkania. W przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności dziecko jest automatycznie wykreślone z zajęć.

5. Terapia obejmuje jeden cykl spotkań (np.3 miesiące w zależności od potrzeb) wyznaczony przez danego specjalistę (psychologa/pedagoga/logopedę/ rehabilitanta).

6. W ciągu roku szkolnego dziecko/ uczeń może uczestniczyć maksymalnie w trzech rodzajach terapii, w tym w zajęciach grupowych.

7. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania o nieobecności dziecka/ ucznia najpóźniej w dniu terapii.
W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności dziecko zostaje terapeuta ma prawo podjąć decyzje o przerwaniu terapii.

8. Dziecko jest zobowiązane do systematycznej pracy w domu, wykonywania zaleconych ćwiczeń.

9. Rodzic jest zobligowany do systematycznego kontaktu z terapeutą.

10. Na zajęcia terapii dziecko przyprowadzane jest i odbierane przez rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnioną osobę.

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24.08.2018r.