STATUT

Załącznik do U C H W A Ł Y N R 6/2012/2013
Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach
z dnia 24.04.2013 roku
w sprawie Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach
STATUT
PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W SIEDLCACH
Tekst jednolity
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Statut niniejszy określa szczegółowy zakres działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Siedlcach.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach, zwana dalej „Poradnią”, jest publiczną
placówką oświatową.
3. Poradnia mieści się w Siedlcach przy ulicy Kleeberga 2 C.
4. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Siedlce.
5. Poradnia posiada Regon 711563891 oraz NIP 8212044532
6. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
7. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek
mających siedzibę na terenie miasta Siedlce oraz dzieciom nieuczęszczającym do
szkoły(przedszkola) lub innej placówki oświatowej ale zamieszkałym na terenie działania
Poradni.
8. Poradnia realizuje zadania statutowe z uwzględnieniem zadań realizowanych poza poradnią,
w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i
młodzieży.
9. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
10. Poradnia współdziała z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i
młodzieży oraz rodzicom, w tym z : innymi poradniami specjalistycznymi, placówkami służby
zdrowia, sądem rodzinnym i prokuraturą, policją, świetlicami socjoterapeutycznymi,
placówkami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi.
11. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia
może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek
niemających siedziby na terenie miasta Siedlce oraz niezamieszkałym na terenie miasta Siedlce
dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom.
§ 2.
Poradnia działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z
późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 z
późn. zm.)
3. Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. Nr 0, poz. 199).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223,poz. 1869)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 17 listopada 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologicznopedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228 poz.1492 )
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
7. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.).
8. Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.
592 z późn. zm.).
§ 3.
Cele i zadania Poradni oraz sposób ich wykonywania
1. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologicznopedagogicznej
oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela
rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły
i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Do zadań Poradni należy:
1)diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2)udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej;
3)realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania, poza Poradnią, przedszkoli, szkół i placówek
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w
środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
3. Realizowanie przez Poradnię zadań polega w szczególności na:
1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy:
a)w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka
wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły
podstawowej,
b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
1) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez
przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
2) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica
dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu
niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w
tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
3) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży,
rodziców i nauczycieli;
6) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami
pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup
wychowawczych
i specjalistom.
4. Zadania, o których mowa w ust. 2, są realizowane w szczególności w formie:
1) porad i konsultacji;
2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
i specjalistów;
3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
4) warsztatów;
5) grup wsparcia;
6) wykładów i prelekcji;
7) prowadzenia mediacji;
8) interwencji kryzysowej;
9) działalności informacyjno-szkoleniowej;
10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób
współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę
doświadczeń.
5. Poradnia może realizować wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od
urodzenia do 7 roku życia.
6. Dyrektor Poradni może powołać zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
1) w skład zespołu wchodzą wówczas osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi
dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje
odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog,
tyflopedagog lub surdopedagog; psycholog; logopeda; inni specjaliści – w zależności od
potrzeb dziecka i jego rodziny;
2) do zadań zespołu należy w szczególności:
a. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia
rodziny dziecka,
b. nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy
społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy,
stosownie do jego potrzeb, które nie mogą być realizowane przez Poradnię,
c. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu
wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę
dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów
prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
d. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie
zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb
dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego
wspomagania;
3) pracę zespołu koordynuje Dyrektor Poradni albo upoważniony przez niego pracownik
pedagogiczny Poradni;
4) zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego
programu wczesnego wspomagania;
5) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4. do 8. godzin
w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka;
6) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i
jego rodziną;
7) w przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2. lub 3. dzieci, z udziałem ich
rodzin;
8) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły
3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym;
9) miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor Poradni,
w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;
10) zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
a. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w
kontaktach
z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
b. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z
dzieckiem,
c. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka
oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków
dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Dyrektor Poradni może organizować wczesną interwencję, zgodnie z aktualnie
z obowiązującym stanem prawnym.
§ 4.
Opiniowanie i orzecznictwo
1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w celu określenia indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i
młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego
problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
1) wydanie opinii;
2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnowychowawczych,
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą
psychologiczno-pedagogiczną;
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw. Jeżeli przepisy te
nie stanowią inaczej, opinie wydaje się zgodnie z przepisami § 5 i § 6, rozp. MEN z dn.
01.02.2013 w sprawie zasad działania poradni psychologiczno- pedagogicznych.
2. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach,
o których mowa w ust.2.pkt. 4, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia,
którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek
powinien zawierać uzasadnienie.
4. Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust. 3, może dołączyć do wniosku posiadaną
dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań
psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka
uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia
uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup
wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu, szkole lub placówce.
5. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek
poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje
niezbędne do wydania opinii.
6. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo
pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola,
szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów informując o tym osobę
składającą wniosek.
7. Opinia Poradni zawiera:
1) oznaczenie poradni wydającej opinię;
2) numer opinii;
3) datę wydania opinii;
4) podstawę prawną wydania opinii;
5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer
PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego
jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres
odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału
przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce,
do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów
wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do
problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego
ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
11) podpis dyrektora poradni.
8. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego
ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń
uczęszcza.
9. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy
przeprowadzonej w Poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo
pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.
10. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, na zasadach zgodnych
z obowiązującym stanem prawnym, wydają orzeczenia , o których w ust.2. pkt.2 oraz opinie o
potrzebie wczesnego wspomagania dziecka.
11. Zespoły orzekające wydają:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy;
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole
podstawowej;
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
upośledzonych w stopniu głębokim;
5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
§ 5.
Organizacja Poradni
1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu
pracy oraz planu finansowego Poradni w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz
organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja
danego roku.
3. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni,
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
4. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
§ 6.
Organy Poradni
1. Organami Poradni są:
1) Dyrektor Poradni
2) Rada pedagogiczna.
2. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko
wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne
stanowiska kierownicze.
3. Dyrektor Poradni:
1) kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą korzystającymi z usług Poradni;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez
Radę Pedagogiczną Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni;
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych;
8) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w Poradni
pracowników.
4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.
4) Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.
5) W przypadku nieobecności Dyrektora Poradni zastępuje go Wicedyrektor lub inny
nauczyciel Poradni, wyznaczony przez organ prowadzący.
6. Do zadań Wicedyrektora Poradni należy:
1) organizowanie i koordynowanie spraw związanych z zespołem wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka działającym w Poradni;
2) konstruowanie i koordynowanie konstruowania projektów planów pracy obowiązujących
w Poradni;
3) konstruowanie i koordynowanie konstruowania projektów harmonogramów pracy
obowiązujących w Poradni;
4) organizowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających z planu nadzoru
pedagogicznego obowiązującego w danym roku szkolnym;
5) konstruowanie i koordynowanie konstruowania projektów materiałów promocyjnych
dotyczących działań Poradni, w tym ofert, ulotek, plakatów, informacji itp.;
6) konstruowanie i koordynowanie konstruowania projektów sprawozdań opisowych z pracy
Poradni;
7) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności, a zwłaszcza podejmowanie decyzji
w sprawach pilnych;
8) reprezentowanie Poradni za zewnątrz;
9) wykonywanie bieżących działań zleconych przez Dyrektora Poradni, wynikających
z realizacji zadań statutowych Poradni.
7. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.
9. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
10. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
11. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie (semestrze) i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Poradnię albo co
najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
12. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
13. Dyrektor Poradni przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności Poradni.
14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Poradni;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni.
15. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego Poradni;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i
innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
wynikających z zadań Poradni.
16. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, które są niezgodne
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia
organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
17. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni albo jego zmian.
18. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Dyrektora z zajmowanego
stanowiska lub pracownika, zajmującego inne stanowisko kierownicze w Poradni.
19. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
20. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
21. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
22. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na jej
posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
pracowników Poradni.
§ 7.
Pracownicy Poradni i zakres ich zadań
1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych należących do następujących zespołów
zawodowych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.
2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy
innych specjalistów, na przykład rehabilitantów, ale w szczególności lekarzy, których udział
jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
3. Do zadań pracowników pedagogicznych należy:
1) wykonywanie badań i prowadzenie terapii, działalności profilaktycznej, poradnictwa,
konsultacji, działalności informacyjno-szkoleniowej oraz innych form pomocy dzieciom
i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i
kariery zawodowej, a także wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
wspieranie rozwoju psychomotorycznego dzieci i młodzieży – zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami i umiejętnościami;
2) sporządzanie opinii i informacji;
3) podpisywanie sporządzonych przez siebie opinii;
4) udział w pracach zespołu orzekającego po powołaniu przez Dyrektora Poradni w jego
skład,
w tym przygotowanie diagnoz, protokołów, orzeczeń i opinii;
5) realizowanie innych zadań, zgodnych z kwalifikacjami i umiejętnościami, wynikających
z planu pracy Poradni i/lub poleconych przez Dyrektora Poradni;
6) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
4. Pracownicy pedagogiczni Poradni mogą realizować swoje obowiązki w Poradni i poza
Poradnią, w szczególności w przedszkolach, w szkołach i placówkach oraz w środowisku
rodzinnym dzieci i młodzieży.
5. Zadaniem lekarza jest:
1) udział w pracach zespołu orzekającego po powołaniu przez Dyrektora Poradni w jego
skład,
w tym prowadzenie konsultacji lekarskich i przygotowanie diagnoz lekarskich w sprawach
rozpatrywanych na posiedzeniu zespołu orzekającego,
2) realizowanie innych zadań, zgodnych z kwalifikacjami i umiejętnościami, wynikających
z planu pracy Poradni i/lub poleconych przez Dyrektora Poradni,
3) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
6. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
7. Zadaniem pracowników administracyjnych jest:
1) przyjmowanie zgłoszeń;
2) informowanie rodziców, opiekunów, szkół, placówek o terminach badań i innych
sprawach bieżących;
3) techniczne opracowywanie opinii, orzeczeń i pism;
4) prowadzenie księgowości Poradni;
5) prowadzenie dokumentacji kadrowej;
6) prowadzenie ewidencji delegacji, ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich, listy obecności,
dziennika korespondencji, ksiąg inwentarzowych i innych dokumentów
administracyjnych;
7) wysyłanie korespondencji;
8) obsługa kasy;
9) wykonywanie innych zadań związanych z bieżącą pracą administracyjno – biurową
Poradni;
10) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
8. Zadaniem pracowników obsługi jest:
1) utrzymanie pomieszczeń Poradni w porządku, czystości oraz w dobrym stanie
technicznym,
2) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
9. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy
wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez
Poradnię.
10. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności
zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
korzystających z pomocy Poradni.
11. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,
2) czas trwania porozumienia,
3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pedagogami,
psychologami, logopedami i doradcami zawodowymi,
4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży,
rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,
5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
12. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z pedagogami,
psychologami, logopedami i doradcami zawodowymi pod nadzorem Dyrektora Poradni lub
wyznaczonej przez niego osoby.
13. Pracownicy Poradni mogą wykonywać inne zadania zlecone przez Dyrektora w zakresie
merytorycznie wykonywanej pracy.
14. W wykonywaniu powierzonych zadań pracownicy Poradni przestrzegają aktów
normatywnych obowiązujących w Poradni, etyki zawodowej oraz ochrony danych
osobowych.
15. Pracownicy Poradni ponoszą odpowiedzialność w pełnym zakresie za powierzone im zadania,
za wykonywanie obowiązków wiążących się z ich stanowiskiem pracy oraz za bezpieczeństwo
powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.
16. Pracownicy Poradni używają powierzonego im wyposażenia i pomocy naukowodydaktycznych
oraz sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem, dbają o nie i w miarę swoich
możliwości zabezpieczają je przed zniszczeniem oraz kradzieżą przez osoby trzecie.
17. W Poradni powołani są koordynatorzy zespołów psychologów, pedagogów, logopedów oraz
doradców zawodowych. Zadaniem koordynatorów jest dbanie o optymalizację
komunikowania się pracowników wewnątrz zespołów, pomiędzy zespołami oraz zespołów
z Dyrektorem i Wicedyrektorem Poradni, jeżeli jest powołany, a ponadto reprezentowanie
zespołów poza Poradnią.
18. Dyrektor, Wicedyrektor, pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Poradni
współpracują ze sobą w oparciu o ogólnie akceptowane zasady współżycia społecznego,
a szczególnie w oparciu o zasady szacunku i podmiotowości; rozwiązywanie sporów między
nimi odbywa się na drodze negocjacji oraz mediacji, które prowadzi Dyrektor, Wicedyrektor
Poradni lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik pedagogiczny, niezaangażowany
osobiście w spór, zaakceptowany przez strony sporu.
§ 8.
Dokumentacja Poradni
1. Poradnia prowadzi:
1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający
numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo
pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru
PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres
zamieszkania;
2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1,
numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
3) dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
4) karty indywidualne;
5) roczny plan pracy, sprawozdania z rocznego planu pracy, księgi protokołów Rady
Pedagogicznej, zespołów orzekających, dzienniki korespondencyjne, ewidencja delegacji,
ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich, księgi inwentarzowe, ewidencja wyjść
służbowych w godzinach pracy, listy obecności i inną dokumentację wymaganą
obowiązującymi przepisami.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2), może być prowadzona także w formie
elektronicznej.
3. Za zgodą organu prowadzącego Poradnię, dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1) i 2),
może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej; dokumentacja prowadzona w
formie elektronicznej zwana jest dalej „dokumentacją elektroniczną”.
4. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną;
2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób
nieuprawnionych;
3) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratą;
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów.
5. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien
umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej
dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
2. Poradnia używa pieczęci z napisem: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach.
3. Postanowienia niniejszego Statutu mogą być zmienione przez Radę Pedagogiczną.
§ 10.
Traci moc Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w
Siedlcach z dnia 01.02.2011 roku.
§ 11.
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 24 kwietnia 2013 roku.