REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie „Za życiem”

1. Informacje o programie
Rządowy program „ Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siedlcach na mocy porozumienia zawartego w dniu 21.03.2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Prezydentem Miasta Siedlce obejmuje wsparciem ogólnorozwojowym dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

2. Program obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Poradnictwo poprzez udzielanie rodzicom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, prowadzenie akcji informacyjnych.
 • Pomoc terapeutyczną poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć m. in. psychologicznych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych, logopedycznych, integracji sensorycznej, terapii taktylnej, treningów słuchowych oraz zajęć grupowych, m. in. psychomotorycznych.
 • Koordynowanie usług specjalistów dostępnych na terenie Siedlec, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

3. Rekrutacja
a. Warunkiem przystąpienia do programu jest:

 • wiek dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole,
 • posiadanie co najmniej jednego z dokumentów:
  – opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  – zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka,
 • miejsce zamieszkania na terenie miasta Siedlec.

b. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania programu, kolejność i zakwalifikowanie się do programu weryfikowane jest przez koordynatora programu lub osobę przez niego wyznaczoną.
c. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka zakwalifikowanego do programu przedstawione będą warunki uczestnictwa w programie, a jego dane umieszczone w dokumentacji Poradni.
d. Szczegóły dotyczące organizacji wspomagania (rodzaj przyznanych zajęć, terminarz spotkań obejmujący okres jednego semestru roku szkolnego) przekazywane będą osobiście rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka po zakwalifikowaniu do programu.
e. Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach, ul. K. Osińskiej, (ewentualnie w placówce oświatowej, do której dziecko uczęszcza lub w domu dziecka).

4. Zasady organizacji i współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dzieci
a) Zespół specjalistów pracujących w ramach programu „Za życiem” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach na podstawie przedłożonej dokumentacji (opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju / orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego / zaświadczenia lekarskiego) ustala harmonogram działań terapeutycznych odnoszących się do dziecka.
b) Rodzice dzieci korzystających z zajęć w ramach programu „Za życiem” otrzymują harmonogram spotkań obejmujący okres jednego semestru roku szkolnego.
c) Zajęcia w ramach programu „Za życiem” organizuje się w wymiarze od 1 do 5 godzin w tygodniu.
d) Zespół specjalistów opracowuje i realizuje z dzieckiem oraz jego rodziną indywidualny program z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu.
e) Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
– udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
– wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
– wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
f) Rodzice zobowiązani są uprzedzać o nieobecności dziecka na zajęciach nie później niż w dniu poprzedzającym wizytę. Po dwóch kolejnych, nieuzasadnionych nieobecnościach dziecko zostanie skreślone z dalszej terapii.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r
Realizator programu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.