WCZESNE WSPOMAGANIE

WCZESNE WSPOMAGANIE

ZASADY I ORGANIZACJA
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W SIEDLCACH

 

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, to intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole. Działania te odbywają się we współpracy z rodziną dziecka.

Zakres oddziaływań terapeutycznych zależy od zdiagnozowanych deficytów rozwojowych dziecka. Może on obejmować sferę motoryczną, poznawczą, funkcjonowanie zmysłów dziecka, sferę komunikacji, mowy i języka oraz sferę emocjonalno – społeczną.


Na podstawie zarządzenia nr 332/2017r. z dnia. 12 września 2017r. wydanego przez Prezydenta Miasta Siedlce,

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach
jest wiodącym ośrodkiem
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym.

 

Do szczegółowych zadań Poradni należy:

 

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

  wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Formy pomocy dziecku prowadzone w Poradni:

 

 • terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, terapia integracji sensorycznej, terapia taktylna – zajęcia indywidualne z dzieckiem i jego rodziną,
 • grupowe formy terapii (terapia psychomotoryczna).

Wsparcie rodziny dziecka:

 

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej między rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
 • identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.

Niezbędnym dokumentem do objęcia dziecka i jego rodziny tego typu działaniami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która wydawana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na podstawie badań diagnostycznych i stosownego zaświadczenia lekarskiego, po złożeniu odpowiedniego wniosku przez rodzica. Uprawnione do otrzymania tej opinii są dzieci z dysfunkcją wzroku, dysfunkcją słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niekiedy także z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia są bezpłatne.
 • Zajęcia terapeutyczne prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju powołany przez dyrektora Poradni, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są to pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej oraz fizjoterapeuta.

Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
należy w szczególności:

 

 • ustalenie, na podstawie opinii, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu,
 • ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i rodziny oraz planowanie dalszych działań,
 • w razie potrzeby nawiązanie współpracy z przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko, z podmiotem leczniczym i ośrodkiem pomocy społecznej.

Placówki, w których można realizować
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na terenie Miasta Siedlce:

 

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Krystyny Osińskiej 6
 • Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Karpacka 2
 • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20, ul. Osiedlowa 3
 • Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Stefana Batorego 4
 • Niepubliczne Przedszkole Żółty Latawiec, ul. Warszawska 133
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Cogito”, ul. Wojska Polskiego 58
 • Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Budzik”, ul. Czerwonego Krzyża 32
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Kazimierzowska 23 A