OPINIE I ORZECZNICTWO

OPINIE I ORZECZNICTWO

OPINIE I ORZECZENIA to dwa podstawowe dokumenty wydawane przez Poradnie, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów albo pełnoletniego ucznia.

OPINIE

OPINIA to dokument, w którym Poradnia odnosi się do zgłaszanego problemu dziecka/ucznia. Opracowywana jest pisemnie po badaniu, opisuje mechanizmy wyjaśniające funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii, określa indywidualne potrzeby rozwojowych i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka albo pełnoletniego ucznia.

Opinia zawiera stanowisko w sprawie, której dotyczy oraz szczegółowe jego uzasadnienie; wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem; wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.

Realizacja zaleceń Poradni leży w gestii szkoły i/lub rodzica, prowadzona jest w ramach dostępnych możliwości.

Jakie opinie wydawane są w Poradni?

Poradnie wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce,
 • objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole) – opinie wydawane przez Zespoły Orzekające,
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii…),
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Ile czasu jest ważna opinia?

Opinia nie ma terminu ważności, wynika z bieżących potrzeb danego dziecka, a nie z daty jej wystawienia. Termin związany z możliwością wydania kolejnej opinii wiąże się również ze standardami związanymi z zastosowaniem określonego testu, które przewidują konieczność zachowania odpowiednio długiego czasu do następnego badania, tak aby uniknąć błędów wynikających np. z „wyuczenia się” zadań testowych. Okres ten wynosi minimum od 1 roku do 2 lat.

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana po ukończeniu klasy III i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Na wniosek rodziców, nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, opinia może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się zachowuje ważność przez cały okres kształcenia. Ta sama opinia, oprócz wskazania do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, będzie również podstawą do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Nieharmonijności w rozwoju psychomotorycznym, które mogą stwarzać ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, pojawiają się bardzo wcześnie w rozwoju dziecka i powinny byś dostrzeżone przez nauczyciela już w przedszkolu. W przypadku, gdy nauczyciel dostrzeże je, dziecko powinno zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Dostrzeżenie symptomów ryzyka dysleksji, a następnie objęcie ucznia pomocą jest zadaniem nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem już na I etapie edukacyjnym (klasy I-III) (Zgodnie z §20  rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Jeżeli trudności z nauką czytania i pisania będą uporczywe, długotrwałe, a uzyskiwane wyniki będą niewspółmierne do możliwości i wysiłku ucznia, stanowić to będzie wskazanie do pogłębionej diagnozy w Poradni psychologiczno-pedagogicznej, przeprowadzonej na II etapie edukacyjnym.

Jeżeli uczeń został zgłoszony do Poradni i otrzymał opinię o ryzyku wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się jest ona ważna przez cały czas trwania pracy terapeutycznej. Uczeń powinien się zgłosić na kolejne badanie, jeśli po wykonaniu zadanej pracy terapeutycznej jego problemy nie ustąpiły. Ze względów praktycznych wskazane jest, by kolejne badanie psychologiczno – pedagogiczne przeprowadzone było najwcześniej w drugim semestrze klasy IV, jednak nie wcześniej niż 1,5 roku od poprzedniego badania. Na badaniu uczeń powinien przedstawić dowody wykonanej pracy terapeutycznej (zeszyty z ćwiczeniami, które wykonywał itp.), opinię od nauczyciela i zeszyty szkolne (do wglądu).

Do objęcia ucznia/dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce NIE JEST KONIECZNA opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Informacja o wynikach diagnozy

Poradnia, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informację wydaje się dla innych potrzeb niż opinia – głównie dla np. potrzeb lekarzy, komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

ORZECZENIA

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach działają Zespoły Orzekające na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. 2017r., poz.1743).

 • Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie miasta Siedlce.
 • W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodzica dziecka/ucznia lub na wniosek pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz opinię placówki oświatowej , do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia:

O potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;

O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;

O potrzebie kształcenia specjalnego na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego, dla dzieci/uczniów:
1. niepełnosprawnych:

 • niesłyszących, słabosłyszących,
 • niewidomych, słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

2. zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
3. niedostosowanych społecznie;
wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

Zespoły Orzekające wydają opinie:

O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 • Zespoły wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych(jeżeli są niezbędne), lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego, opinię placówki oświatowej, do której dziecko uczęszcza.

Zespoły Orzekające pracują w siedzibie Poradni, w Siedlcach, przy ul. K. Osińskiej 6. Tu należy składać wnioski o orzeczenia/opinie, wraz z dodatkową potrzebną dokumentacją oraz odbierać orzeczenia/opinie. Druki wniosków i zaświadczeń lekarskich znajdują się na stronie Poradni w zakładce Do pobrania.